Facebook Pixel

Жалпы ережелер

1.1. Нақты ұсыныс бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын «Biotus» компаниясының тауарларды қашықтықтан, яғни интернет-дүкен арқылы, бұдан әрі «Келісім» деп аталатын сату шартын жасасу жөніндегі ресми ұсынысы болып табылады. Қоғамдық ұсыныс (оферта) Сатушының "https://biotus.kz" ресми сайтында (бұдан әрі - "Веб-сайт").

1.2. Сатып алушының Сатушының тауарды сатуға электрондық шарт жасасу туралы ұсынысын (акцепті) толық және сөзсіз қабылдау сәті Сатып алушының осы Шарттың талаптарында белгіленген мерзімде және мерзімде тапсырысты төлеу фактісі болып саналады. Сатушының интернет-сайтында көрсетілген бағалар бойынша.

Ұғымдар мен анықтамалар

2.1. Бұл ұсыныста, егер контекст басқаша талап етпесе, келесі терминдердің келесі мағыналары бар:

* "тауарлар" - үлгілер, керек-жарақтар, компоненттер және ілеспе заттар;

* «Интернет-дүкен» - Украинаның «электрондық коммерция туралы» Заңына сәйкес электронды келісім арқылы өнімді, жұмысты немесе қызметті ұсынуға немесе сатуға арналған құрал.

* "Сатушы" - интернет сайтында ұсынылған тауарларды сататын компания.

* "Сатып алушы" - төменде көрсетілген шарттар бойынша Сатушымен Келісім-шарт жасасқан жеке тұлға.

* "Тапсырыс" - тапсырысты орналастыру және төлем жасау кезінде Сатып алушы көрсеткен тауарлар тізімінен жеке заттарды таңдау.

Келісімнің тақырыбы

3.1. Сатушы Тауарды Сатып алушыға беруге міндеттенеді, ал Сатып алушы осы Шарттың талаптары бойынша Тауарды төлеуге және қабылдауға міндеттенеді.

Осы Келісім интернет-дүкенде тауарларды сатып алу мен сатуды реттейді, соның ішінде:

- Сатып алушының интернет-дүкенде тауарды өз еркімен таңдауы;

- Сатып алушының интернет-дүкенде тапсырысты өздігінен тіркеуі;

- Сатып алушының интернет-дүкенде жасалған тапсырысты төлеуі;

- осы Келісімнің шарттарына сәйкес тапсырысты өңдеу және Сатып алушыға жеткізу.

Тапсырыс беру тәртібі

4.1. Сатып алушы интернет-дүкеннің веб-сайтында ұсынылған және қолжетімді кез келген өнімге тапсырыс беруге құқылы.

4.2. Әрбір элемент тапсырыста кез келген мөлшерде көрсетілуі мүмкін.

4.3. Егер өнім қоймада болмаса, компания менеджері Сатып алушыны хабардар етуге міндетті (телефон немесе электрондық пошта арқылы).

4.4. Егер өнім жоқ болса, Сатып алушы оны ұқсас үлгідегі өніммен ауыстыруға, бұл өнімнен бас тартуға, тапсырыстан бас тартуға құқылы.

Тапсырысты төлеу тәртібі

кейін төленген

5.1. Төлем гривнамен қолма-қол есеп айырысу үшін көлік компаниясының бөлімінде тауарды алғаннан кейін жүзеге асырылады.

5.2. Егер қаражат түспесе, интернет-дүкен тапсырыстан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Тапсырысты жеткізу шарттары

6.1. Интернет-дүкенде сатып алынған тауарлар тапсырыстар берілетін көлік компанияларының қоймаларына жеткізіледі.

6.2. Тапсырыспен бірге Сатып алушыға Украина заңнамасына сәйкес құжаттар ұсынылады.

Тараптардың құқықтары мен міндеттері:

7.1. Сатушы мыналарға құқылы:

- Сатып алушы осы шарттың талаптарын бұзған жағдайда, осы шарт бойынша қызметтерді көрсетуді біржақты тәртіппен тоқтату.

7.2. Сатып алушы міндетті:

- осы келісім-шарттың талаптарына сәйкес тапсырысты уақытылы төлеу және алу.

7.3. Сатып алушының құқығы бар:

- интернет-дүкенде тапсырыс беру;

- электронды келісім-шарт жасау;

- Сатушыдан осы Келісімнің шарттарын орындауды талап ету.

Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Тараптар осы шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін осы шартта және Украинаның қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен жауапты болады.

8.2. Сатушы жауапты емес:

- өндіруші өзгерткен Өнімнің сыртқы түрі;

- өнімнің түс диапазонындағы шамалы сәйкессіздік үшін, ол тек жеке үлгілердің дербес компьютер мониторларының түрлі түсті көрсетуіне байланысты түпнұсқа өнімнен ерекшеленуі мүмкін;

- тапсырыс беру кезінде Сатып алушы ұсынған ақпараттың мазмұны мен шынайылығы үшін;

- өзіне байланысты емес себептермен туындаған Қызметтерді көрсетудегі (тапсырысты өңдеу және тауарларды жеткізу) кешігулер мен үзілістер үшін;

- Сатып алушы Интернетке осы рұқсатты пайдалана отырып жасаған заңсыз заңсыз әрекеттері үшін;

- Сатып алушының желі идентификаторларын – IP, MAC мекенжайларын, логин мен парольді үшінші тұлғаларға беруі үшін;

8.3. Сатып алушы өзіне берілген Интернет желісіне қолжетімділікті пайдалана отырып, өз әрекеттерімен (жеке, тіпті оның логинінде басқа тұлға болса да) тұлғаларға немесе олардың мүлкіне, заңды тұлғаларға, мемлекетке немесе моральдық принциптерге келтірілген зиян үшін дербес жауапты болады. мораль.

8.4. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда тараптар осы шарттың талаптарын орындаудан босатылады. Осы келісім-шарттың мақсаттары үшін форс-мажор мән-жайлары осы шарттың орындалуын жоққа шығаратын немесе объективті түрде кедергі келтіретін төтенше, күтпеген сипаттағы оқиғаларды білдіреді, олардың туындауын Тараптар алдын ала болжап, ақылға қонымды құралдармен болдырмайды.

8.5. Тараптар кез келген келіспеушіліктерді тек келіссөздер арқылы шешуге бар күш-жігерін салады.

Басқа шарттар

9.1. Интернет-дүкен бұрын https://biotus.kzвеб-сайтында жарияланған жағдайда, осы шартқа біржақты тәртіпте өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады. p> 9.2. Интернет-дүкен тауарларды интернет арқылы сатудың қашықтағы әдісін ұйымдастыру үшін құрылған.

9.3. Сатып алушы ақпаратқа тапсырыс беру кезінде көрсетілген ақпараттың дұрыстығына жауап береді. Бұл ретте, акцепті (тапсырыс беру және тауарға кейіннен төлеу) жасаған кезде Сатып алушы Сатушыға Заңның мағынасында өзінің жеке деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға сөзсіз келісімін береді. «Жеке деректерді қорғау туралы».

9.4. Сатып алушының интернет-дүкенде жасалған тапсырысты төлеуі Сатып алушының сатып алу-сату шартының (жария ұсыныс) талаптарымен толық келісімін білдіреді

9.5. Тараптар арасындағы электрондық келісімнің нақты күні бапқа сәйкес шарттарды қабылдаған күн болып табылады. «Электрондық коммерция туралы» Украина Заңының 11

б 9.6. Өнімді алдын ала қарау, сондай-ақ Сатып алушыға тапсырыс беру үшін интернет-дүкен ресурсын пайдалану тегін.

9.7. Сатып алушы ұсынған ақпарат құпия болып табылады. Интернет-дүкен Сатып алушы туралы ақпаратты тек тапсырысты өңдеу, Сатып алушыға хабарламалар жіберу, тауарларды жеткізу, өзара төлемдерді жүзеге асыру және т.б. мақсаттарда пайдаланады.

Тиісті сападағы тауарларды қайтару тәртібі

10.1. Интернет-дүкенге тауарларды қайтару Украинаның қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

10.2. Интернет-дүкенге тауарды қайтару Сатып алушының есебінен жүзеге асырылады.

10.3. Сатып алушы тиісті сападағы өнімді қайтарған кезде интернет-дүкен оған өнімді қайтару фактісі бойынша тауарды жеткізуге байланысты интернет-дүкеннің шығындары үшін өтемақы шегерілгеннен кейін тауар үшін төленген ақша сомасын қайтарады. Сатып алушы.

Шарттың ұзақтығы

11.1.Ондай шарт жасасу туралы ұсынысты жіберген тұлға Қазақстан Республикасының Заңының 11-бабының алтыншы бөлігінде көзделген тәртіппен осы ұсынысты қабылдағаны туралы жауап алған кезден бастап электрондық шарт жасалған болып есептеледі. «Электрондық сауда туралы» Украина Заңы.

11.2. Осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін осы Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша тауарларды нақты жеткізгенге дейін ақшаны қайтару арқылы бұзылуы мүмкін

11.3. Тараптардың бірі осы Шарттың талаптарын орындамаған жағдайда және Украинаның қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда тараптар осы келісімді біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

Сіздің назарыңызды «biotus.kz» интернет-дүкенінің https://biotus.kz ресми сайтында бар екеніне аударамыз. Украина заңнамасына сәйкес тауарларды сату үшін FOP және заңды тұлғалардың интернет-платформасын пайдалану құқығын беру құқығы